VB-Groep

FAQ Mariakerk Valkenswaard

De herontwikkeling van de Mariakerk in Valkenswaard bevindt zich in de eerste fase. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden.

Interesse in een woning

Welke woningtypen komen er in de Mariakerk?
In de Mariakerk komen verschillende woningtypen in verschillende prijsklassen. In het bestaande kerkgebouw zullen appartementen en studio’s komen. De nieuwbouw achter de kerk bestaat uit seniorenwoningen. De nieuwbouw aan de Sint Lucasstraat bestaat uit starters/ rijwoningen.

Hoeveel woningen komen er in de Mariakerk?
Er worden 33 woningen gerealiseerd:

  • 21 in de kerk
  • 3 rijwoningen
  • 6 senioren woningen
  • 2/3 woningen in de pastorie

Wat is het woningbouwprogramma?
Het bestemmingsplan maakt 33 woningen mogelijk. Het gaat in alle gevallen om koopwoningen. Het getoonde plan laat 32 woningen zien.

Het plan telt 9 nieuwbouw woningen en 23 transformatiewoningen, waarvan 15 appartementen. Mogelijk wordt er door optimalisatie nog één woning extra toegevoegd, waardoor het totaal op 33 woningen komt. Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk. Er wordt een divers programma aangeboden, waaronder een aantal betaalbare woningen en een aantal duurdere woningen.

Komen er huurwoningen in het project?
Nee. Het project bestaat enkel uit koopwoningen

Zijn de verkoopprijzen al bekend?
De definitieve prijzen zijn nog niet bekend. Deze volgen bij verkoop. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?
Naar verwachting gaat de verkoop in het tweede kwartaal 2024 van start. Voorafgaand zal de verkoopinformatie middels de projectwebsite gecommuniceerd worden.

Wil je op de hoogte blijven van dit project?
Schrijf je in als geïnteresseerde via onderstaande button.

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van officiële berichtgeving vanuit de Gemeente Valkenswaard, meld je dan aan voor de berichtenservice van Overheid.nl.

Overige vragen

Wanneer start de procedure en hoe ziet deze eruit?
Het bestemmingsplan is eind 2023 ter inzage gelegd. De procedure valt uiteen in twee verschillende trajecten, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt feitelijk twee zaken:
- Het maakt mogelijk dat de gronden en daarop aanwezige bebouwing gebruikt mag worden voor de functie wonen.
- Het regelt wat er gebouwd mag worden (aantallen woningen, bouwhoogte etc.).

De Gemeente Valkenswaard brengt naar verwachting dit jaar het bestemmingsplan in procedure (ontwerp) door het ter inzage te leggen. Tijdens een periode van zes weken kan een zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de zienswijzen en neemt uiteindelijk een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2024 zijn. Het besluit van de gemeenteraad wordt zes weken ter inzage gelegd voor beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunning
De Omgevingsvergunning regelt het feitelijke bouwen (ontwerp, constructie, indeling van woningen etc.). Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kan CRA Vastgoed de Omgevingsvergunning aanvragen. Het college toetst de aanvraag aan het bestemmingsplan en aan andere wettelijke regels.

Bij akkoord zal het college de Omgevingsvergunning afgeven. Dit besluit wordt bekend gemaakt. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. De verwachting is dat de Omgevingsvergunning in het tweede kwartaal van 2024 kan worden aangevraagd en in het derde kwartaal van 2024 wordt verkregen. Dit is mede afhankelijk van de procedure van het bestemmingsplan.

Wanneer wordt er gestart met de bouwwerkzaamheden?
Het streven is om in het vierde kwartaal van 2024 te starten met de voorbereidende (bouw)werkzaamheden en in 2025 te starten met de bouw. Dit is uiteraard afhankelijk voor het doorlopen van verschillende procedures zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Wat is de bouwtijd?
Als bouwtijd kan rekening gehouden worden met 18-24 maanden.

Wanneer vindt de oplevering plaats?
Indien de procedures en bouw volgens planning verlopen, dan zullen de woningen medio Q2 van 2026 opgeleverd worden

Is er overlast te verwachten tijdens de bouw?
Het is helaas niet mogelijk om de verbouwing ‘ongemerkt’ uit te voeren. De aannemer zal in zijn inrichting en proces overlast naar de omgeving zoveel als mogelijk beperken. De aannemer zal de omgeving tijdig informeren.

De bouwplaats inrichting wordt afgestemd met de gemeente. Daarbij ligt gebruik van het plein als bouwplaats inrichting voor de hand.

Wat gebeurt er met het Warandeplein?

Het Warandeplein zal deels worden ingericht voor parkeren en deels een plein/ wijk functie krijgen.

Hoe wordt parkeren geregeld in de nieuwe situatie?
Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er 55 parkeerplaatsen benodigd zijn voor het plan. Naar aanleiding van het voorgaande wordt de volgende parkeeroplossing beoogd:

21 parkeerplaatsen op het Warandeplein, verdeeld naar:
- 12 gereserveerde parkeerplaatsen voor nieuwe bewoners;
- 9 openbare parkeerplaatsen welke door een ieder zijn te gebruiken.

22 extra te realiseren parkeerplaatsen in de directe omgeving van de planlocatie, in de vorm van langsparkeren aan de Sint Lucasstraat (2 stuks), Achter de Kerk (7 stuks) en Den Haas (8 stuks), en haaksparkeren aan de Warande (5 stuks).

18 parkeerplaatsen worden opgevangen in de openbare ruimte door gebruik te maken van bestaande parkeerplaatsen in de directe omgeving van het planlocatie (overcapaciteit)Het aantal benodigde parkeerplaatsen is bepaald aan de hand van het gemeentelijk parkeerbeleid in combinatie met een uitgevoerd parkeerdrukonderzoek. De onderbouwing inclusief onderzoek is opgenomen In het bestemmingsplan.

Blijven er zaken behouden uit het interieur van de kerk?
Een belangrijk element in het plan is het behoud van de kapel. Daarnaast is er in overleg met de erfgoedcommissie, gemeente en kerkbestuur een lijst samengesteld met (roerende) zaken die het behouden waard zijn.

Wat gebeurt er met de algemene ruimte in de middenbeuk?
De middenbeuk komt in eigendom van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. Er is nog geen concrete invulling bekend van de algemene ruimte.

Komt er nog een moment om ‘afscheid te nemen’ van ‘onze’ kerk?
CRA Vastgoed onderzoekt of hier veel interesse en/of belangstelling voor is.

Heb je een vraag die niet in deze FAQ staat?
Mail dan naar info@cravastgoed.nl.